Paano Tukuyin at Makatulong sa Pagpigil ng Measles o Tigdas

Recommended 0 times
 | 

SHARE

Tungkol sa Tigdas

Ayon sa CDC, ang tigdas ay isang lubhang nakakahawang virus na nabubuhay sa mucus sa ilong at lalamunan ng isang nahawaang tao. Maaari itong kumalat sa ibang tao sa pamamagitan ng pag-ubo at pagbahing dahil nalilipat ito sa iba sa pamamagitan ng malalaking respiratory droplets. Hindi nabubuhay nang matagal ang virus ng tigdas sa hangin o sa mga bagay. Gayunpaman, kung nalanghap ng ibang tao ang kontaminadong hangin o nahawakan ang bagay na may virus, at pagkatapos ay hinawakan ang kanilang mga mata, ilong, o bibig, maaari silang mahawa. Ang tigdas o measles ay isang sakit ng mga tao; hindi nakakalat ang virus ng tigdas ng anumang iba pang hayop.1

Mga Sintomas ng Tigdas

Kalakip sa mga sintomas ang:


  • tuyong ubo
  • sipon
  • namumulang mga mata
  • lagnat
  • pagtatae
  • at kapansin-pansing pulang pantal na kumakalat sa buong katawan
Kalakip sa mga komplikasyong ito, na maaaring nakamamatay, ang impeksiyon sa tainga, pagkabulag, pamamaga ng utak, at pulmonya. Sa katunayan, ang tigdas ang isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga batang wala pang 5 taong gulang.

Pagpigil sa Tigdas

Inirerekomenda ng Department of Health ang pagbabakuna at pagbigay ng vitamin A supplement para sa mga batang siyam na buwang gulang at sa mga hindi pa nabakunahang tao para sa pinakamabuting depensa laban sa tigdas. Ang mga hakbang na sumusuporta sa kalusugan tulad ng pagpapatibay ng kalagayan ng nutrisyon ng maysakit at pagdaragdag ng oral rehydration ay mga mahahalagang hakbang para mas palakasin ang resistensya at mapalitan ang nawalang tubig sa katawan dahil sa pag-ubo, pagtatae, at pagpapawis ayon sa Department of Health.

Paghuhugas ng Kamay

Malaking tulong ang paghuhugas ng kamay sa pagpigil ng pagpapasa ng virus ng tigdas o measles. “Gumagana ang proteksyon ng paghuhugas ng kamay sa pamamagitan ng pagtatanggal ng maliliit na droplets na naglalaman ng virus ng tigdas mula sa iyong mga kamay bago pa man ito magkaroon ng pagkakataong makahawa sa iyo o mailipat sa iba,” sabi ni Dr. Layla McCay, ang Secretariat Director ng Global Public-Private Partnership for Handwashing. Sa paghuhugas ng kamay, mahalagang pabulain ang sabon sa loob ng 20 segundo. Ang sabon na epektibong makakapigil sa pagdami ng sakit ay Safeguard na may GermShield+, na nakakatanggal ng 99% ng karaniwang mikrobyo, at lumalaban sa gram-positive bacteria, gram-negative bacteria, at fungi, na nagbibigay ng hanggang 24 oras na proteksyon sa pagitan ng mga paghuhugas. Kapag regular na hinuhugasan ang kamay, nakakatulong ang Safeguard sa pagpigil ng pagkalat ng sakit. Sa pagsasagawa ng mga proactive na hakbang sa pamamagitan ng pagbabakuna at paghuhugas ng kamay, ang labanan laban sa tigdas ay maaaring mapanalunan. 1 Centers for Disease Control, The Pink Book: Course Textbook – Ika-12 Edition Pangalawang Printing (Mayo 2012) 2 Global Hand washing Partnership,- Website (Peb 2019) 3 Department of Health (Philippines), - Website (Peb 2019)